Blinding / Zaślepianie, 2013-2016

Blinding
I–XIII: 2013–2016


The starting point for the “Blinding” series of paintings were postcards from all around the world, that I’ve been collecting for several years. These are ordinary postcards for tourists – showing countries and cities as feel-good places.
Each painting is linked to a postcard and an event, that marked the place form the postcard with “evil memory”. Primed canvases were covered with a layer of glued photographic prints, documenting that destructive local event painting refers to. The next step was to choose one fragment from each of the postcards. I enlarged these “overtaken” fragments so much that they become almost impossible to recognise – this way they become a device for the act of painting, partially covering photographs of suffering, violence and cruelty. I called this painterly act hiding, covering, and finally – blinding.

Zaślepianie
I–XIII: 2013–2016


Punktem wyjścia do powstania cyklu obrazów „Zaślepianie” są kolekcjonowane od kilku lat pocztówki z różnych stron świata. Miejsca, z których pochodzą widokówki, nie są przypadkowe. Z wielu powodów zostały naznaczone złą pamięcią i to właśnie ten aspekt stanowił klucz do ich wyboru. Pocztówki przedstawiają, w atrakcyjny zazwyczaj sposób, charakterystyczne dla danego kraju czy miasta widoki i sytuacje.
Z pocztówkami powiązane są obrazy. Każdy z nich przypisany jest widokówce przedstawiającej dane miejsce. Zagruntowane płótna pokryte zostały warstwą naklejonych wydruków fotograficznych dokumentujących wydarzenia, do których dany obraz się odnosi. Kolejną czynnością był wybór fragmentu, skrawka ziemi z wizerunku przedstawionego na pocztówce. Ten „zabrany” pocztówce fragment powiększony został do granic rozpoznawalności i identyfikowalności. Jako taki stał się motywem działania malarskiego, w różnym stopniu zakrywającego fotografie obrazujące cierpienie, przemoc i okrucieństwo. Nazwałam ten akt malarski ukrywaniem, przysłanianiem, a ostatecznie – zaślepianiem.