When Here Is Elsewhere / Gdy tutaj jest gdzie indziej II, 2023

WHEN HERE IS ELSEWHERE

The work deals with the ambiguity of the notion HERE, which became relative today. Where is “here”? What does it mean? How is it related to the notion of “there”? Is it a place defined by physical presence or something else, for example created by imagination? What is “here” for someone who is escaping to “there”? Where is his/her “here”?

GDY TUTAJ JEST GDZIE INDZIEJ

Praca dotyczy wieloznaczności pojęcia TUTAJ, którew dzisiejszych czasach jest pojęciem względnym. Gdzie jest ‘tutaj? Co to znaczy? Jak się odnosi do „tam”, do ‘gdzie indziej’? Czy jest to miejsce określone przez fizyczną obecność, czy coś innego, stworzonego przez wyobraźnię? Co oznacza ‘tutaj’ dla osoby, która ucieka do „tam”? Gdzie jest jego/jej „tutaj”?